Kredyty Firmy

Inwestycyjny

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

 • zakup gruntu i terenu,
 • zakup budynków i budowli,
 • rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych,

Kredyt w rachunku bieżącym

Wygodny kredyt w rachunku firmowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, w szczególności wynikających z:

 • doraźnych potrzeb zasilania finansowego, w tym płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług

Kredyt, udzielany jest do wysokości iloczynu dni kredytowania oraz dziennych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku, liczonych jako:
 • średnia arytmetyczna wpływów w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu,
 • rednia arytmetyczna wpływów w ostatnich 3 miesiącach w przypadku działalności sezonowej.

Kredyt "Szybka inwestycja"

Kredyt przeznaczony może być na sfinansowanie inwestycji związanej z:

 • zakupem środków transportu, maszyn i urządzeń,
 • zakupem innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalnosci gospodarczej,
 • zakupem nieruchomości,
 • refinansowaniem nakładów inwestycyjnych poniesionych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku,
 • wykupem środków trwałych z leasingu,
Kwota kredytu może wynieść od 30.000 zł do 500.000 zł.

Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna może byc przeznaczona na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Bank może udzielić Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące,
 • posiada zdolność kredytową,
 • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych,
 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiązuje się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu,
 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.
Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Pożyczka

Bank udziela pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzona działalnością gospodarczą. Bank może udzielić pożyczki Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

 • posiada pełna zdolność do czynności prawnych,
 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata obrotowe,
 • posiada zdolność kredytową,
 • rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych,
 • posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i prowadzi rozliczenia przez ten rachunek lub przeniesie do Banku rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 12 miesięcy i przedłoży historię tego rachunku,
 • generuje dodatni wynik finansowy,
 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.

Kredyt może być udzielona na okres do 12 miesięcy. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 100.000 zł

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 5,0 p.p. dla kredytów do 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,0 p.p. dla kredytów powyżej 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,0 p.p.*

* w Oddziale Jarosław - oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 5,0 p.p.

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,0 p.p.

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,5 p.p. dla kredytów do 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,0 p.p. dla kredytów powyżej 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 5,5 p.p. dla kredytów do 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,5 p.p. dla kredytów powyżej 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,5 p.p.


Copyright © bslezajsk 2015