Kredyty Rolnicy

Inwestycyjny

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej. Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

 • zakup gruntu i terenu,
 • zakup budynków i budowli,
 • rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych,

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu łącznie następujące warunki:

 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu,
 • posiada zdolność kredytową,
 • wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował lub współpracuje (maksymalne opóźnienia nie przekraczają 30 dni)
Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na okres do 12 miesięcy. Kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy. Wysokość kredytu może zostać ustalona w sposób ryczałtowy, w zależności od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, jako iloczyn kwoty kredytu przypadającej na 1 hektar użytków rolnych przez ilość hektarów użytków rolnych własnych Wnioskodawczy lub dzierżawionych przez Wnioskodawcę lub użyczonych Wnioskodawcy na podstawie zawartej umowy dzierżawy/użyczenia. Łączna kwota kredytów przypadających na 1 hektar użytków rolnych, udzielonych w ciągu jednego roku obrotowego nie może przekroczyć 2.000 zł. Maksymalna kwota kredytu wyliczanego w sposób ryczałtowy nie może przekroczyć 100.000 zł. Kredyt może być udzielony jako krótko lub średnioterminowy.

Kredyt "Szybka inwestycja Agro"

Kredyt przeznaczony może być na sfinansowanie inwestycji związanej z:

 • zakupem środków transportu, maszyn i urządzeń,
 • zakupem innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalnosci gospodarczej,
 • zakupem nieruchomości,
 • refinansowaniem nakładów inwestycyjnych poniesionych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku,
 • wykupem środków trwałych z leasingu,
Kwota kredytu może wynieść od 30.000 zł do 500.000 zł.

Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna może byc przeznaczona na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Bank może udzielić Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące,
 • posiada zdolność kredytową,
 • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych,
 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiązuje się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu,
 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.
Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Pożyczka

Bank udziela pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzona działalnością gospodarczą. Bank może udzielić pożyczki Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

 • posiada pełna zdolność do czynności prawnych,
 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata obrotowe,
 • posiada zdolność kredytową,
 • rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych,
 • posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i prowadzi rozliczenia przez ten rachunek lub przeniesie do Banku rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 12 miesięcy i przedłoży historię tego rachunku,
 • generuje dodatni wynik finansowy,
 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.

Kredyt może być udzielona na okres do 12 miesięcy. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 100.000 zł

Kredyt inwestycyjny

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 5,0 p.p. dla kredytów do 1 roku,

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,0 p.p. dla kredytów powyżej 1 roku

Kredyt w rachunku bieżącym

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,0 p.p.* -

*w Oddziale Jarosław - oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 5,0 p.p.

Kredyt obrotowy

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,0 p.p.

Kredyt szybka inwestycja

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,5 p.p. dla kredytów do 1 roku,

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,0 p.p. dla kredytów powyżej 1 roku

Kredytowa linia hipoteczna

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 5,5 p.p. dla kredytów do 1 roku,

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,5 p.p. dla kredytów powyżej 1 roku

Pożyczka

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,5 p.p.


Copyright © bslezajsk 2015