1903

Historia Banku Spółdzielczego

Warunki społeczno-ekonomiczne rejonu Leżajska na początku XX wieku były typowe dla ówczesnej Galicji: rozdrobnienie gospodarstw, przeludnienie, brak możliwości zarobku. Potrzebę założenia instytucji finansowej dla wsi widzieli światli obywatele Leżajska. Dokonało tego Ogólne Zgromadzenie w dniu 24 września 1903 roku, na którym podpisano pierwszy statut. Dokument ten zarejestrował Sąd Okręgowy w Rzeszowie 28.10.1903r. Pierwsza nazwa brzmiała: Rzemieślniczo – Rolnicza Spółka Pożyczkowa i Oszczędności w Leżajsku – Stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną poręką.

1913 roku spółka liczyła 1261 członków, a jej majątek wynosił 421 tys. koron. 4 maja 1923 roku Sad Okręgowy w Rzeszowie dokonał rejestracji nowego statutu oraz zmiany stowarzyszenia na spółdzielnię. Nazwa brzmiała: Rzemieślniczo-Rolnicza Spółdzielnia Pożyczkowa i Oszczędności w Leżajsku – Spółdzielnia zarejestrowana z ograniczoną odpowiedzialnością. 21 października 1929 roku dokonano w Sadzie Okręgowym w Rzeszowie rejestracji nowego statutu, który wprowadza nową nazwę: Bank Spółdzielczy w Leżajsku z ograniczoną odpowiedzialnością. W latach 1925 – 1939 działalność Spółdzielni specjalnie się rozwinęła. W 1939 roku bank zrzeszył 2219 członków. Zgodnie ze statutem zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie 18.08.1950r następują zmiany. Spółdzielnia przyjmuje nazwę: Gminna Kasa Spółdzielcza. Centralą finansową, organizacyjna i rewizyjną kasy był bank Rolny. Do Gminnej Kasy Spółdzielczej w Leżajsku włączone zostały miejscowy Bank Spółdzielczy oraz Kasy Stefczyka w Brzózie Królewskiej, Giedlarowej, Sarzynie i w Wólce Niedźwiedzkiej. Nowy etap w rozwoju Kasy nastąpił z końcem 1956r, kiedy to przywrócono pełny zakres działania kasy, co pozwoliło na jej organizacyjny i finansowy rozwój. W 1958 roku Spółdzielnia przyjęła nazwę: Kasa Spółdzielcza w Leżajsku. Centralą organizacyjno rewizyjną kasy był Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Walne Zgromadzenie, które odbyło się 3 czerwca 1962r wprowadziło nowy statut i przyjęło nazwę spółdzielni;Bank Spółdzielczy, który działa w ramach Centralnego Związku Spółdzielni Oszczednościowo-Pożyczkowych. W latach 1966-1974 wraz z rozwojem nowych form oszczędzania nastąpił systematyczny wzrost wkładów oszczędnościowych. Kolejny okres działalności banku rozpoczął się od 1975 roku. W dniu 22.06.1975r Sejm PRL uchwalił ustawę „Prawo bankowe”. Z dniem 1 lipca 1975r powołano Bank Gospodarki Żywnościowej. Wcześniej nastąpiły zmiany w strukturze administracji terenowej. W tej sytuacji zwołano nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli na dzień 21.09.1975r. za zmianą statutu opowiedzieli się wszyscy delegaci. Działalność banku była rentowna; w 1984r wypracowano zysk w wysokości 7814 tys. zł, wobec 4873 tys. zł w 1983r. W końcu 1984r Bank Spółdzielczy zrzeszał 3534 członków. W ciągu 1984r liczba członków wzrosła o 89 osób. Trudne lata transformacji ustrojowej i gospodarczej na początku lat dziewięćdziesiątych Bank przeszedł pomyślnie, stał się instytucją samodzielną. Rada i Zarząd wykazały w tym okresie wiele własnej inicjatywy i nie dały się zwieść pozorom swobody. Na pierwszym miejscu postawiono potrzeby klienta. Oddano do użytku budynek Oddziału Banku Spółdzielczego w Kuryłówce oraz w 1992 r przeprowadzono komputeryzację czynności bankowych. Bank przystąpił do Związku Rewizyjnego Banku Spółdzielczego w Warszawie. Obecnie Bank zrzesza 3360 udziałowców i zatrudnia 36 osób. Bank Spółdzielczy w Leżajsku znajduje się w grupie 100 największych Banków Spółdzielczych w Polsce pod względem wielkości kapitału. Według rankingu „Rzeczypospolitej” z dnia 13.06.1997R sporządzonego według kapitałów własnych Bank Spółdzielczy Leżajsk uzyskał wysokie 82 miejsce. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r wprowadziła nowa strukturę organizacyjna spółdzielczości bankowej. Bank Spółdzielczy w Leżajsku należy do zrzeszenia grupy BPS. Bank prowadzi rentowną działalność, osiąga pozytywne wyniki finansowe, które stanowią gwarancję bezpieczeństwa wkładów oszczędnościowych i środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

W roku 2000 przyłączono Oddział w Grodzisko Dolnym a w 2007 utworzono oddział w Jarosławiu. Obecny teren działalności Banku to teren województwa podkarpackiego.

Silni w Grupie

359 Banków Spółdzielczych z całej Polski (64% sektora bankowości spółdzielczej) zrzeszonych jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., tworząc wspólnie Grupę BPS. Rola Banku BPS polega na wspieraniu Banków Spółdzielczych w ich działalności. Bank BPS posiada także swoją sieć sprzedaży, dzięki której prowadzi działalność komercyjną.

Blisko ludzi i lokalnych społeczności

Działalność Banków Spółdzielczych opiera się na bliskich i dobrych relacjach z klientami i społecznością lokalną. Banki Spółdzielcze aktywnie uczestniczą w życiu środowisk, w których działają, wspierają ich rozwój oraz podejmowane inicjatywy. Są prospołeczne, silnie zaangażowane w działalność edukacyjną, kulturalną, sponsoringową i charytatywną. Banki Spółdzielcze funkcjonują, opierając się wyłącznie na polskim, rodzimym kapitale i spełniają przy tym takie same wymagania finansowe co duże, międzynarodowe banki komercyjne. Skutecznie konkurują z bankami komercyjnymi, systematycznie podnoszą standard działania i jakość świadczonych usług oraz poszerzają paletę oferowanych produktów. Niezmiennie cieszą się wysokim zaufaniem swoich klientów.

Wspólnie od pokoleń

Sektor bankowości spółdzielczej ma długą i imponującą historię. Funkcjonuje od ponad 150 lat. Powstał pod zaborami, by wesprzeć gorzej sytuowane grupy społeczne: chłopów, rzemieślników i drobnych wytwórców, i utrzymać polski kapitał w polskich rękach. Działalność na rzecz lokalnych społeczności oraz wspieranie ich rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego do dziś leży u podstaw misji i działalności banków spółdzielczych.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS w liczbach:

  • Suma bilansowa na koniec lipca 2015 r. wynosiła prawie 68 mld zł (dokładnie 67,68 mld zł)

  • Każdego dnia obsługują 6 mln klientów

  • Posiadają prawie 3 tys. placówek i ponad 4,7 tys. bankomatów, co daje im pozycję w czołówce instytucji finansowych w Polsce

  • Stanowią ponad 6% sektora bankowego w Polsce

Bezpiecznie

Dane finansowe za I półrocze 2015 r. potwierdzają, że sytuacja ekonomiczna Grupy BPS jest dobra. Zapewnia ona ciągłą i sprawną obsługę klientów korzystających z finansowania Banków Spółdzielczych oraz bieżącą obsługę depozytów. Mimo utrzymujących się od wielu miesięcy niskich stóp procentowych, powodujących zmniejszenie wpływów odsetkowych, Banki Spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS osiągają dodatnie wyniki finansowe. Mają także wysoki współczynnik wypłacalności, który kształtuje się na poziomie ponad 16%, tj. wyższym niż wymagany przez KNF. Dzięki racjonalnej polityce dywidendowej prowadzonej przez zarządy poszczególnych Banków tworzących Zrzeszenie ich kapitały własne są adekwatne do skali działalności. Depozyty klientów Banków Spółdzielczych i Banku BPS posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Stabilnie

Sektor bankowości spółdzielczej jest stabilny. Zrzeszenie BPS dąży obecnie do stworzenia Systemu Ochrony Instytucjonalnej, który zagwarantuje płynność i wypłacalność Banków Spółdzielczych w nim uczestniczących. Rozpoczęte w tym celu działania są zgodne z dyrektywą unijną i wpisują się w proces zapewnienia stabilności sektora finansowego w Polsce i w Europie.