Kredyty Firmy

Wakacje kredytowe dla przedsiębiorców


Inwestycyjny

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

 • zakup gruntu i terenu,
 • zakup budynków i budowli,
 • rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych,

Kredyt w rachunku bieżącym

Wygodny kredyt w rachunku firmowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna może byc przeznaczona na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Bank może udzielić Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące,
 • posiada zdolność kredytową,
 • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych,
 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiązuje się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu,
 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.
Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 5,0 p.p.

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,0 p.p.
Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,0 p.p.

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,5 p.p. dla kredytów do 1 roku
Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,0 p.p. dla kredytów powyżej 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,0 p.p.

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,5 p.p.