Kredyty Rolnicy

Inwestycyjny

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej. Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

 • zakup gruntu i terenu
 • zakup budynków i budowli
 • rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych
 • zakup wyposażenia
 • zakup innych środków trwałych

Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna może byc przeznaczona na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Bank może udzielić Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące

 • posiada zdolność kredytową

 • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych

 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiązuje się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu

 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS

Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu łącznie następujące warunki:

 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu
 • posiada zdolność kredytową
 • wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował lub współpracuje (maksymalne opóźnienia nie przekraczają 30 dni)
Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na okres do 12 miesięcy. Kredyt w rachunku

bieżącym nie wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy. Wysokość kredytu może zostać ustalona w sposób ryczałtowy, w zależności od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, jako iloczyn kwoty kredytu przypadającej na 1 hektar użytków rolnych przez ilość hektarów użytków rolnych własnych Wnioskodawczy lub dzierżawionych przez Wnioskodawcę lub użyczonych Wnioskodawcy na podstawie zawartej umowy dzierżawy/użyczenia. Łączna kwota kredytów przypadających na 1 hektar użytków rolnych, udzielonych w ciągu jednego roku obrotowego nie może przekroczyć 4.000 zł. Maksymalna kwota kredytu wyliczanego w sposób ryczałtowy nie może przekroczyć 200.000 zł. Kredyt może być udzielony jako krótko lub średnioterminowy.

Kredyt inwestycyjny

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 5,0 p.p.

Kredyt w rachunku bieżącym

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,0 p.p.

Kredyt obrotowy

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,0 p.p.

Kredytowa linia hipoteczna

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,0 p.p.