Rachunki bieżące Firmy, Przedsiębiorcy

Rachunki bieżące dla Przedsiębiorców

Rachunki bieżące dla przedsiębiorców służą do gromadzenia środków oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. BS Leżajsk otwiera rachunki bieżące w złotych PLN

  • Założenie rachunku 25,00 zł
  • Miesięczna opłata 25,00 zł
  • Karta płatnicza VISA BUSINESS 10,00 zł / 3 lata
  • Dostęp przez internet - 7,00 zł/mies.

Do otwarcia rachunku bankowego wymagane jest złożenie pisemnego wniosku oraz:

  • aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) wyciąg z odpowiedniego rejestru, właściwego dla siedziby Wnioskodawcy lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Wnioskodawcy oraz informujący o jego statusie prawnym;

  • wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli Wnioskodawca będący przedsiębiorcą podlega obowiązkowi wpisu;

  • poświadczony notarialnie odpis zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, o którym mowa w art. 96 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli Wnioskodawca będący przedsiębiorcą podlega obowiązkowi wpisu do tej ewidencji;

  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy, o ile dane nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym lub innych czynności związanych z jego funkcjonowaniem;

  • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku.