Mój Dom - Kredyt mieszkaniowy

Zrealizuj swoje marzenia

 • Na budowę domu
 • Na zakup działki
 • Na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • Na remont, modernizację domu lub mieszkania

Korzyści

 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Brak dodatkowych kosztów związanych z rozliczaniem i uruchamianiem kolejnych transz
 • Dodatkowo do 15% kredytu na dowolny cel
 • Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
 • Długi okres kredytowania do 30 lat
 • Karencja w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy
 • Spłata w ratach równych lub malejących
 • Raz w roku mozliwośc skorzystania z wakacji kredytowych
 • Maksymalna kwota do 80% wartości nieruchomości

Weź wygodnie

 • w placówkach: BS Leżajsk, BS O/Grodzisko Dolne, BS O/Kuryłówka, BS O/Jarosław,

Oprocentowanie kredytu

 • zmienne WIBOR 3M + marża

Zabezpieczenie kredytu

 • Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracja wekslową
 • Hipoteka na nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu
 • Cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia
 • Pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy

Karencja

 • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
 • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału. Maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 36 miesięcy
 • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu.

Udział środków własnych

 • 20% dla kredytów udzielanych w PLN

Transze

 • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy
 • spłata kredytu następuje w ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu

Wniosek o udzielenie kredytu