Kredyt obrotowy - morze możliwości

Kredyt w rachunku bieżącym dla rolników indywidualnych

Korzyści

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu aż do daty spłaty ustalonej w umowie kredytowej.

Atuty kredytu

Środki z kredytu mogą być przeznaczone na:

 • pokrycie bieżących zobowiązań kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności rolniczej,

Kredyt skierowany jest do Klientów posiadających rachunek bieżący w naszym Banku. Istnieje możliwość udzielenia kredytu na korzystnych warunkach również osobom przenoszącym swój rachunek do naszego Banku, wówczas ustalenie maksymalnego limitu kredytu zostanie obliczone na podstawie historii rachunku z poprzedniego banku.

Weź wygodnie

 • w placówkach: BS Leżajsk, BS O/Grodzisko Dolne, BS O/Kuryłówka, BS O/Jarosław,

Dodatkowe informacje

 • kredyt udzielany jest na okres 12 m-cy, z możliwością przedłużenia na kolejny rok, w formie odnawialnej linii kredytowej,
 • maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym nie może przekroczyć średnich 5 miesięcznych wpływów, pochodzących wyłącznie z prowadzonej działalności, na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • Każdorazowy wpływ na rachunek powoduje spłatę wykorzystanej części kredytu i zmniejszenie wielkości zadłużenia. Całkowita spłata kapitału kredytu powinna nastąpić jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Spłata odsetek odbywa się w okresach co miesięcznych.

Zabezpieczenie kredytu

 • weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • przewłaszczenie/zastaw maszyn, urządzeń,
 • poręczenie wekslowe,
 • hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.